1
 


Creu Dyfodol Mwy Disglair i Gymru.

Cychwynnwyd prosiect Cenedl Hyblyg yn 2007 i gael effaith gadarnhaol a pharhaol ar gynnydd menywod yn y gweithle yng Nghymru.
Er mwyn cyflawni hyn, mae Cenedl Hyblyg wedi gweithio i gefnogi menywod, gweithwyr cyflogedig, cyflogwyr ac addysgwyr trwy ddull cyfannol sy’n pwysleisio cydraddoldeb rhywiol yn rhagweithiol.
Y Stori
5
 


Amdanom.

 
  • 2,921 o fenywod yn cymryd rhan yn y rhaglen Esblygu.
  • 504 o fusnesau wedi’u cefnogi drwy’r rhaglen Esblygu.
  • 97 o fusnesau wedi ennill statws Cyflogwr Delfrydol.
  • 52 o ysgolion wedi cymryd rhan yn ein rhaglen Sylfeini Teg.
  • 3,477 wedi cymryd rhan i gyd.
  • 4 darn o waith wedi’u comisiynu.
  • 4 partneriaeth trawsgenedlaethol wedi’u sefydlu.
Amdanom
7
 


Ymchwil.

Mae llawer o resymau pam y mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau’n parhau a chydag elfen ymchwil y prosiect fe wnaethom ni lwyddo i gynnal pedwar darn o waith i ymchwilio i hyn.
Gall yr ymchwil hwn gyfrannu’n fawr at ddatgloi rhai o’r rhesymau sy’n sail i’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a datblygu astudiaethau achos a data sy’n ymwneud â Chymru.
Ymchwil
4
 


Esgyniad.

Roedd Esgyniad yn darparu rhaglen hyfforddiant a chymorth gynhwysfawr i fenywod, ac fe’i datblygwyd i roi’r cyfle i fenywod cyflogedig ddysgu sgiliau allweddol ym maes rheoli ac arwain tîm yn ogystal â rhoi’r cyfle iddynt ennill cymhwyster cydnabyddedig.
Esgyniad
8
 


Esblygu.

Roedd rhoi cymorth uniongyrchol i fenywod yn rhan allweddol o’r prosiect. Er hynny, aeth Cenedl Hyblyg ymhellach drwy sicrhau bod pwyslais hefyd ar ddarparu rhaglen gymorth i weithleoedd.
Roedd yn gyfle i fusnesau feithrin eu dealltwriaeth o bwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gwaith.
Busnes
2
 


Sylfeini Teg.

Roedd helpu i sicrhau bod gan bob plentyn gyfle i archwilio, dysgu a chwarae mewn amgylcheddau dysgu sy’n ymwybodol o rywedd wrth wraidd rhaglen Sylfeini Teg Cenedl Hyblyg.
Roedd elfen benodol y prosiect hwn yn gweithio gydag ysgolion i greu dull strategol o hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau a rhoi cyfle i bob oedolyn sy’n gweithio yn yr ysgol, gan gynnwys rhieni, ddysgu mwy am sut i herio stereoteipio, a’i effaith ar ddyheadau a dewis gyrfa yn y dyfodol.
Fair Foundations
portfolio-test-3
 


Trawsgenedlaethol

Roedd y cyfuniad o elfennau a ddatblygwyd ac a ddarparwyd gan Cenedl Hyblyg yn cynnig dull arloesol o herio’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnig sawl cyfle trawsgenedlaethol i’r prosiect.
Manylion
 

Datblygwyd a chyflwynwyd Cenedl Hyblyg gan Chwarae Teg, elusen sy’n helpu menywod yng Nghymru i gyflawni a ffynnu.

Mae Stori Cenedl Hyblyg yn cyfleu natur gynhwysfawr y prosiect hwn a’r manteision lu a gyflawnwyd yn llwyddiannus er mwyn helpu menywod yng Nghymru i gyflawni a ffynnu.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X